Pravidla

Úplné znění pravidel soutěže PEPSICO CZ s.r.o

„VYHRAJ A ROZJEĎ TO“

 

Tento dokument obsahuje úplné znění závazných pravidel soutěže PEPSICO CZ, s.r.o (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, zveřejněných shodným způsobem jako tento dokument.

I. Zadavatel, Pořadatel soutěže

1. Zadavatel

Zadavatelem soutěže je PEPSICO CZ s.r.o, se sídlem Kolbenova 50, Praha 9

PSČ: 190 00, IČ: 48587354 (dále jen „Zadavatel“).

 

2. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je S PROMOTION, s. r. o., se sídlem Prusinovského 809, Modřice, PSČ: 664 42, IČ: 282 76 817, soutez@spromotion.cz  (dále jen            „Pořadatel“).

 

II. Doba trvání soutěže

Soutěž trvá od 1.5.2019, 00:00:01h do 31.5.2019, 24:00:00h

 

III. Výhry

1. Týdenní výhra – Kolo Apache TUWAN A7 27,5"

Celkem je do soutěže zařazeno 12 výher (tj. 12 ks Kolo Apache)

Kolo bude dodáno v rozloženém stavu.

Týdenní výhru smí za celou dobu konání soutěže vyhrát každý soutěžící pouze jednou.

Výherce má možnost využít servis na pobočkách v uvedeném odkazu níže, tento servis je účtován dle platného ceníku dané pobočky.

https://apache-bike.cz/cs/prodejci 

 

IV. Podmínky účasti v soutěži

1. Základní podmínky

Základními podmínkami účasti v soutěži jsou následující dvě podmínky, které je nutné současně splnit:

a) Nákup 2ks produktů s obchodním označením Pepsi, Mirinda, 7UP, Mountain Dew, Lipton, Lay´s, Cheetos na čerpacích stanicích EuroOil na území ČR (seznam čerpacích stanic naleznete pod odkazem: https://www.ceproas.cz/eurooil/cerpaci-stanice). Nákup musí být realizován v termínu konání soutěže. Produkty mohou být jakkoli kombinovány. Vztahuje se na veškerou nabízenou gramáž i litráž.

b) Registrace v soutěži (vyplnění registračního formuláře, včetně nahrání účtenky a odeslání registračního formuláře, který obsahuje údaje uvedené v čl.IV. odst. 3. těchto pravidel) na internetových stránkách www.soutez-pepsi.cz. Registrace musí být provedena v termínu konání soutěže.

Nesplnění i jen jedné z uvedených podmínek vede k automatickému vyřazení ze soutěže. Každou soutěžní účtenku lze použít v době trvání soutěže jen jednou. Pokud bude použita vícekrát, platná bude jen první zaslaná soutěžní účtenka a ostatní budou brány jako duplicitní, tudíž budou ze soutěže vyřazeny.

 

2. Způsob registrace

Soutěžící provede registraci vyplněním požadovaných údajů na webových stránkách: www.soutez-pepsi.cz 

 

3. Obsah registračního formuláře

Registrační formulář obsahuje následující údaje, které soutěžící musí bez výjimky všechny vyplnit:

Registrační formulář dále obsahuje pole „Souhlasím s pravidly soutěže“. Toto pole musí být zaškrtnuto jako potvrzení souhlasu soutěžícího s pravidly soutěže.

Registrační formulář dále obsahuje pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ Toto pole musí být zaškrtnuto jako potvrzení souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.

Všechna pole registračního formuláře musí být vyplněna/zaškrtnuta před jeho odesláním („Odeslat formulář“). Odesláním neúplně vyplněného formuláře, případně formuláře, který nebude obsahovat pravdivé údaje, se odesílatel nestane soutěžícím pro nesplnění základních podmínek soutěže.

 

4. Vymezení pojmů

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), která splní podmínky soutěže.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, Zadavateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu §22 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra mu nebude předána.

 

V. Způsob určení výherců a předání výhry

1. Určení výherců

Výherci budou určování dle níže uvedených pravidel:

Týdenní výhra – Výherce týdenní výhry bude vždy losován na principu náhody ze všech účastníků soutěže daného soutěžního týdne a ze všech účastníků předcházejících týdnů, kteří nezískali výhru. Výherce je vždy losován následující pracovní den, po posledním soutěžním dni daného soutěžního týdne.

Soutěžní týdny

  1. Soutěžní týden (00:00:01 1.5.2019 až 24:00:00 5.5.2019)
  2. Soutěžní týden (00:00:01 6.5.2019 až 24:00:00 12.5.2019)
  3. Soutěžní týden (00:00:01 13.5.2019 až 24:00:00 19.5.2019)
  4. Soutěžní týden (00:00:01 20.5.2019 až 24:00:00 26.5.2019)
  5. Soutěžní týden (00:00:01 27.5.2019 až 24:00:00 31.5.2019)

Počty výher/výherců v daných týdnech

  1. Soutěžní týden (1 výhra/ 1 výherce)
  2. Soutěžní týden (2 výhry/ 2 výherci)
  3. Soutěžní týden (2 výhry/ 2 výherci)
  4. Soutěžní týden (3 výhry/ 3 výherci)
  5. Soutěžní týden (4 výhry/ 4 výherci)

2. Kontaktování výherců

Pořadatel kontaktuje výherce do tří pracovních dní od vylosování na emailové adrese, kterou vyplnil v registračním formuláři. Výherce je povinen odpovědět na email do 3 dní od odeslání. Výherce bude vyzván k dodání osobních údajů, tedy jména, příjmení, telefonního čísla a adresy na území ČR pro doručení výhry.

Výherce bude následně zveřejněn na stránkách www.soutez-pepsi.cz. Zveřejněno bude příjmení, první písmeno křestního jména a město. Informace vychází ze zaslaných údajů.

3. Povinnosti výherců

Pokud soutěžící, který vyhrál, nedodá do 3 dnů požadované údaje nebo nebude splňovat kritéria pro účast v soutěži, případně pokud se údaje uvedené v registračním formuláři budou lišit od údajů uvedených výhercem, výhra propadá ve prospěch Zadavatele.

4. Předání výhry

K doručení týdenních výher dochází po splnění všech výše uvedených podmínek. Výhra bude doručena výherci do 30 pracovních dní od zaslání požadovaných údajů výhercem Pořadateli.

Kolo bude dodáno v rozloženém stavu. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Zadavatele soutěže.

Vyplněním registračního formuláře uděluje soutěžící souhlas Pořadateli i Zadavateli ke zpracování výhercem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu) pro účely vypořádání výher, jejich doručení výhercům a za účelem zveřejnění výherců na webových stránkách www.soutez-pepsi.cz v rozsahu jméno, příjmení a místo bydliště (další podmínky zpracování osobních údajů obsahuje článek VII. těchto pravidel).

 

VI. Práva a povinnosti Pořadatele, Zadavatele a dalších osob

1. Pořadatel i Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

3. Zadavatel i Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany Zadavale i Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění, dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

4. Zadavatel a Pořadatel neodpovídají za jednání osob pracujících v provozovnách, ve kterých probíhá soutěž.

5. Zadavatel a Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů internetu, nebo jiných komunikačních zařízení. Pořadatel a Zadavatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Pořadatel a Zadavatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, případně jednal nekalým a nemravným způsobem anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

6. Pořadatel a Zadavatel, si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.soutez-pepsi.cz

7. Případné námitky proti regulérnosti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže nebo na informační email soutez@spromotion.czNámitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

8. Soutěžící, zasláním registrací v soutěži uděluje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.

9. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.

 

VII. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

1. Účastí v soutěži (odesláním byť i v rámci soutěže neplatně vyplněného registračního formuláře) souhlasí účastník se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) společností S PROMOTION, s r.o., se sídlem Prusinovského 809, Modřice, PSČ 664 42, IČ 28276817 jakožto správce (dále jen Společnost), a to pro marketingové účely Společnosti, tj. za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Osobní údaje mohou být poskytnuty ze strany společnosti S PROMOTION, s. r. o pouze firmě PEPSICO CZ, s.r.o. a doručovatelům výher výhercům.  V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí odesláním, byť i jen částečně vyplněného registračního formuláře s tím, že Zadavatel soutěže je oprávněn užít, v souladu se zákonem bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky. Soutěžící dále souhlasí se zachycením podoby své osoby v souvislosti s převzetím výhry v této soutěži, a dále uděluje ve smyslu ustanovení § 84 a § 85 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, své svolení Zadavateli se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním své podoby zachycené ve shora uvedené souvislosti, a to zachycené podoby ve spojení se jménem, příjmením a ostatními složkami projevů osobní povahy a osobních údajů. Svolení se uděluje k marketingovým účelům Zadavatele (zejména ke zveřejnění na internetových stránkách Zadavatele, stránkách Zadavatele na Facebooku, Instagramu v jeho letácích, reklamních bannerech a sítích, v médiích, případně jinými formami bez omezení místa, množství a způsobu), přičemž souhlas uděluje soutěžící na dobu 4 let od ukončení soutěže.

3. Účastníci soutěže mladší 18ti let odesláním registračního formuláře nad shora uvedené dále prohlašují, že se zpracováním osobních údajů i dalším nakládáním s nimi dle odst. 1. a 2. shora souhlasí i jejich rodiče či zákonní zástupci.

Účinnost pravidel soutěže ke dni 1.5.2019